Blog

Kúpa pozemku

Plomby, riziká, ťarchy, pozemok, na ktorom sa nebude dať stavať. S tým všetkým sa môžete pri kúpe pozemku  stretnúť.

Charakteristika pozemku

Tvar- najvýhodnejší tvar pozemku je podľa architektov pravouhlý štvorec alebo obdĺžnik. „Rôzne tvary sú možno efektné z pohľadu estetického usporiadania pozemku, napríklad sadové úpravy. Sú však náročnejšie na usporiadanie stavieb.

Orientácia- okrem tvaru pozemku zaváži pri stavbe domu aj jeho orientácia na svetové strany. Pri kúpe pozemku je preto dôležité, aby ste sa rozhodovali aj podľa toho. Majitelia by sa mali vyvarovať orientácii na sever. Naopak, najvýhodnejšie sú podľa nich pozemky orientované na juhovýchod až juhozápad.

Veľkosť-pri veľkosti zaváži najmä typ domu, ktorý chcete postaviť. Treba však myslieť aj na povinné vzdialenosti  medzi domami. Minimálne odstupy rodinných domov určuje vyhláška č. 532/2002 Z. z. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou  schopnosťou pohybu.

Čo čítať v liste vlastníctva

Najlepšie všetko. Dostať sa k listu vlastníctva je najlacnejšie a najrýchlejšie na katastrálnom portáli. Dáta v ňom sa spravidla obnovujú vždy cez víkend. Pri pozemkoch Vás zo základných informácií má zaujímať číslo parcely, jej výmera a druh pozemku. Ďalej, v akom registri je pozemok evidovaný (register C, register E), počet vlastníkov, ťarchy no aj prípadné plomby.

Rozhoduje územný plán

Aby ste preverili, či vôbec bude možné na pozemku stavať, prípadne či pre výstavbu platia nejaké limity, musíte ísť na miestny (obecný) úrad. Tu predložíte žiadosť o územnoplánovaciu informáciu, uvediete parcelné číslo a katastrálne územie. Za túto službu sa neplatí. Aby ste zistili možné limity, požiadajte aj o územnotechnické podmienky,“ Z nich sa dozviete, ako môže vyzerať stavba, ktorú idete postaviť v danej oblasti.

Možné komplikácie

V prípade, že je pozemok predmetom nejakého konania na katastrálnom úrade, objaví sa na liste vlastníctva plomba vyznačená písmenami. S nehnuteľnosťou sa počas trvania plomby neodporúča obchodovať.                                                                                                                                                                                                    Písmeno V signalizuje vkladové konanie – nehnuteľnosť sa objavila v kúpnej zmluve, zmluve o zriadení vecného bremena, záložnej zmluvy a podobne.                    Písmeno Z hovorí o záznamoch a na liste vlastníctva sa objaví napríklad pri dedičskom konaní alebo je nehnuteľnosť predmetom rozhodovania štátnych orgánov (kolaudácia, vyňatie z pôdneho fondu a podobne).                                                                                                                                                                                    Písmeno X signalizuje reklamáciu. Môže ísť o jednoduchú vec, napríklad drobné pochybenie v zápise mena alebo adresy, ale aj o vážne spory o hranice pozemku či duplicitu vlastníctva.

Inžinierske siete

Elektrina- Na písomnú požiadavku o územnotechnickú informáciu pripojenia v lokalite odpovie špecialista správcu elektrosiete, zohľadní maximálnu rezervovanú kapacitu. Za službu sa neplatí. Treba vyplniť a poslať žiadosť  s prílohou katastrálnej mapy s vyznačením predmetného pozemku. Správca elektrosiete zakresľuje len distribučné siete podzemné – ide o informatívny zákres. Ak majú vedomosť o cudzích rozvodoch, upozornia žiadateľa. Na presné polohy je potrebné požiadať o vytýčenie sietí a za túto službu sa už platí.

Vodovod a kanalizácia- obrátiť sa treba na príslušnú spoločnosť. Zákresy do katastrálnej mapy Vám neurobia, no dostanete výtlačok z GIS­u (Geografický informačný systém), kde sú vyznačené verejné vodovody a verejná kanalizácia v ich prevádzke. Za túto službu sa neplatí.

Plyn- na orientačný údaj pri úmysle kúpiť pozemok informáciu dá bezplatne pracovník technickej dokumentácie na oddeleniach prevádzky SPP – distribúcia. Postačuje elektronicky vyplniť žiadosť o existencii plynárenských zariadení a priložiť prílohu kópie katastrálnej mapy. Na základe kópie mapy identifikujú pozemok v systéme GIS a vytlačia presnú situáciu aj so zakreslením plynárenských zariadení. Tiež cudzích zariadení (napríklad majetkovo nevyrovnaných).

Žiadosť na pozemkový úrad

Nie je ničím neobvyklým, že stavebník plánuje postaviť stavbu na pozemku, ktorý je súčasťou poľnohospodárskeho pôdneho fondu, ktorému národná legislatíva priznáva zvýšenú ochranu. Poľnohospodárskou pôdou je pôda, ktorá je v katastri nehnuteľností evidovaná ako orná pôda, chmeľnice, vinice, záhrady, ovocné sady či trvalé trávnaté porasty. Ak sa v liste vlastníctva udáva iný druh pozemku ako zastavané plochy a nádvoria či ostatné plochy, znamená to, že stavať sa hneď na pozemku nemôže. Pri zmene iných pozemkov (najčastejšie vinice, ornej pôdy, záhrady) na ostatnú či zastavanú plochu musíte žiadať pozemkový úrad o vyňatie z poľnohospodárskeho pôdneho fondu.

Tu je potrebné vyplniť tlačivo a priložiť prílohy:                                                                                                                                                                                                Prvou z príloh je vyjadrenie mestskej časti (obce), že zamýšľaná stavba je v súlade s územným plánom, alebo že na danom pozemku je možná výstavba.                Originál výpisu z listu vlastníctva a katastrálnu mapu (obidva doklady s kolkom).                                                                                                                                    Geometrický plán na vyňatie pozemku v dvoch vyhotoveniach, ktorý vypracuje geodet na základe projektovej dokumentácie stavby (situácia stavby).                Projektovú dokumentáciu.                                                                                                                                                                                                                              Bilancia skrivky (počíta sa na základe projektovej dokumentácie). 

Na základe predložených dokladov pozemkový úrad vydá rozhodnutie a zašle ho na kataster, ktorý následne na príslušnom pozemku, alebo častejšie na jeho časti podľa geometrického plánu vykonajú zmenu kultúry. Výška odvodu za trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy zaradenej podľa BPEJ (bonitovanej pôdnoekologickej jednotky) je podľa zaradenia do 1. až 9. skupiny. Existujú však aj výnimky. Od 15. júla 2014 vstúpila do účinnosti novela nariadenia Vlády SR č. 58/2013 Z. z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy, ktorá sa dotkla priamo výstavby na poľnohospodárskom pozemku mimo zastavaného územia obce. Vo všeobecnosti, tak ako tomu bolo aj doteraz, sa tento odvod neplatí vtedy, ak ide o stavbu zariadenia a opatrenia slúžiaceho na sprístupnenie a ochranu poľnohospodárskeho pozemku (ako je spevnená poľná cesta, protierózna stavba a opatrenie, protipovodňová stavba a opatrenie a melioračná stavba na zavlažovanie poľnohospodárskeho pozemku, ktorej objem zodpovedá ploche zavlažovanej   poľnohospodárskej pôdy), stavbu vodnej nádrže, alebo vodojemu na hromadné zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou, zriadenie ochranného pásma I. stupňa vodárenského zdroja pitnej vody na hromadné zásobovanie obyvateľstva a stavbu čistiarne odpadových vôd, stavbu pozemnej komunikácie, alebo železničnej dráhy, verejnoprospešnú stavbu, ktorej investorom je obec a stavbu objektu na obranu štátu.                                                              Nóvum, ktoré zaviedla novela nariadenia a ktoré sa dotklo najmä občanov a investorov, bolo rozšírenie výnimiek zo zaplatenia odvodu za odňatie pozemku z poľnohospodárskeho pôdneho fondu o pozemok pod rodinným domom s jedným nadzemným podlažím do výmery 250 m2, s dvomi nadzemnými podlažiami do výmery 150 m2. Zastavanou plochou sa rozumie len pozemok priamo pod rodinným domom s príslušenstvom, čo predstavuje napríklad prístupové cesty a chodníky. Určená výmera je oslobodená od platenia odvodov, ak ju žiadateľ prekročí, za výmeru nad oslobodenie zaplatí odvody podľa tabuliek v prílohe nariadenia vlády. Dotknutou zmenou mala vláda záujem vyjsť v ústrety osobám, ktoré chcú riešiť svoju bytovú situáciu na vlastnom pozemku bez záťaže platenia odvodov, pričom na druhej strane sa súčasne ustanovila najvyššia možná výmera, aby nedochádzalo k neúmernému úbytku poľnohospodárskej pôdy.

Máte otázku?

Kontaktujte nás

VIA MY PEOPLE s.r.o.
Langsfeldova 557/3
Nové Mesto nad Váhom
915 01

IČO: 48 239 739
DIČ: 21 20 105 185

Všeobecné obchodné podmienky GDPR

Projekty » Ing. Martin Hurtoň
+421 (0) 915 117 416
matohurton@gmail.com

Ekonóm » Ing. Terézia Migašová
+421 (0) 911 806 804
terezia.migasova@viamypeople.sk